Aparcament de vehicles pesants a la Rambla Guipuscoa a Barcelona
Aparcament de vehicles pesants a la Rambla Guipuscoa a Barcelona
Aparcament de vehicles pesants a la Rambla Guipúscoa a Barcelona

ACTUACIONS

Les obres es van realitzar a la Rambla Guipúscoa núm. 163-185 de Barcelona, l’objecte del qual va ser l’adequació d’un solar de 28.500m2 per a donar acolliment a un espai d’estacionament de vehicles pesants, caravanes i autocaravanes i dotat d’un edifici de serveis per a cobrir les necessitats dels usuaris.

Inici obra Final obra Superfície Pressupost d’adjudicació
Març 2013 Octubre 2013 28.500 m² 1.675.727 €

 

Aparcament de vehicles pesants a la Rambla Guipuscoa a Barcelona
Aparcament de vehicles pesants a la Rambla Guipúscoa a Barcelona

OBJECTIU

En aquesta obra es van realitzar els treballs de moviment de terres, pavimentació i senyalització corresponents per a dotar l’espai de 247 places d’estacionament de diferents dimensions segons l’ús i les dimensions dels vehicles. Es va disposar a l’àmbit d’un sistema de drenatge, d’instal·lacions d’enllumenat exterior i de control d’accés i seguretat.

 

EDIFICI DE SERVEIS

Aparcament de vehicles pesants a la Rambla Guipuscoa a Barcelona
Aparcament de vehicles pesants a la Rambla Guipúscoa a Barcelona

El solar es va dotar d’un edifici de serveis de 147m2, en forma de L, construït amb sistema modular i dotat de les instal·lacions necessàries pels usuaris de l’estacionament: dues sales d’estar, serveis higiènics i vestuaris, sala de control i sala de bugaderia. L’edifici compta amb les instal·lacions d’electricitat, aigua, climatització, telefonia i enllumenat.

 

 

Aparcament de vehicles pesants a la Rambla Guipuscoa a Barcelona
Aparcament de vehicles pesants a la Rambla Guipúscoa a Barcelona

MILLORES

CIC3, amb l’aprovació de la DF, va proposar la substitució del paviment asfàltic per un altre de formigó. La secció de ferm proposta va consistir en la construcció d’un paviment rígid de formigó en massa HM-20 de 20cm de gruix, format per lloses superposades per juntes JRI+ de 15cm, amb dents de 44cm de gruix, separats 20cm entre sí i de forma alterna. La utilització d’aquestes juntes permet aprofitar la retracció del formigó provocant un engranatge entre els elements resultants de la fissuració del formigó.