Urbanització Cami de Can Pagan La Floresta
Urbanització Cami de Can Pagan La Floresta
Urbanització Camí de Can Pagan La Floresta

UBICACIÓ

El Camí de Can Pagan és un camí històric que discorre en sentit NO-SE localitzat al districte de la Floresta, al municipi de Sant Cugat del Vallès. Aquest vial permet la connexió del CEIP La Floresta amb la carretera de Vallvidrera (BV-1462). L’àmbit d’actuació va correspondre al tram limitat per la carretera BV-1462 a l’est i el carrer de la Pinya, a l’oest.

 

Inici obra Final obra Superfície Pressupost d’adjudicació
Agost 2013 Octubre 2013 2.400 m² 293.811 €

 

Urbanització Cami de Can Pagan La Floresta
Urbanització Camí de Can Pagan La Floresta

OBJECTIU

Les principals unitats d’obra que es van realitzar són: enderrocs, l’estabilització de talussos amb un mur escollera i la formació de voreres de sauló estabilitzat delimitades per vorades i rigoles de formigó i una alçada executada amb aglomerat asfàltic.

 

 

Urbanització Cami de Can Pagan La Floresta
Urbanització Camí de Can Pagan La Floresta

TREBALL REALITZAT

En relació als serveis, es va crear una nova xarxa de pluvials renovant la xarxa de residuals existents i es van realitzar treballs diversos sobre les xarxes de BT, enllumenat i telefonia.

 

 

 

 

Urbanització Cami de Can Pagan La Floresta
Urbanització Camí de Can Pagan La Floresta

GARANTIR LA SEGURETAT

Les obres es van organitzar en diverses fases amb l’objectiu de permetre el pas de vehicles fins al CEIP existent i garantir la seguretat de l’àmbit en tot moment i molt especialment durant l’entrada i sortida d’escolars.